Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ II, năm 2019

6/17/2019 4:27:51 PM 782

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 11/6/2019, tại Hội trường Tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, UBND thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ II, năm 2019.

  Đại biểu tỉnh có các đồng chí: Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh…

Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; nguyên lãnh đạo phòng Dân tộc qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; lãnh đạo UBND 32 xã, phường cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên… 

Ảnh toàn cảnh Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có 08 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, gồm: Kinh, Tày, Nùng, Sán Dìu, Dao, Mông, Hoa, Thái. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có gần 10.000 hộ với gần 30.000 nhân khẩu, sinh sống phân tán trên địa bàn thành phố. Trong 05 năm qua, cấp ủy thành phố đã  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc các đoàn thể thành phố đến cơ sở quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiện toàn cơ quan tham mưu công tác dân tộc; phát huy vai trò  của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Qua đó, việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn đảm bảo; các chương trình, chính sách phát triển đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất tại vùng đồng bảo dân tộc thiểu số được chú trọng thực hiện. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh toàn thành phố.

Thành phố Thái Nguyên xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024 đó là: Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể để thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030 nhằm đạt được mục tiêu: Phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh.

Đ/c Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những thành tích trong công tác dân tộc của thành phố thời gian qua. Đồng thời đề nghị thành phố cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chương trình, Đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng còn khó khăn, các vùng có đồng bảo dân tộc thiểu số sinh sống…Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn; tăng cường công tác vận động quần chúng; tiếp tục thực hiện tốt chính sách với người có uy tín, già làng, trưởng bản trong đồng bào dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn chia rẽ dân tộc, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chủ động, cảnh giác đấu tranh với các thế lực phản động, phần tử xấu, các tà đạo… ngăn chặn việc lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước chống phá cách mạng, đi ngược lại lợi ích của Quốc gia, dân tộc. Nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, đoàn kết nhân dân và tham gia triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát hiện, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, để công tác dân tộc và chính sách dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố ngày càng thực hiện tốt hơn...

Nhân dịp này, có 02 tập thể và 06 cá nhân được nhận Bằng khen của  UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2014 - 2019; 08 tập thể và 38 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh và UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.

Đ/c Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Đ/c Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen của UBND thành phố cho các tập thể tiêu biểu.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Giấy khen của UBND thành phố cho các cá nhân tiêu biểu.

Đ/c Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen của UBND thành phố cho các cá nhân tiêu biểu.

Đ/c Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Minh Hà

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan