Xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng xanh - sạch - đẹp

10/9/2013 4:56:25 PM 2023

Chuẩn bị cho Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 2, nhằm xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng xanh - sạch - đẹp, ngày 9/10/2013 UBND thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của đội vệ sinh môi trường phường, xã và bàn bạc giải nhằm pháp nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường. Đ/c Mai Anh Kiểm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị.

 

Đội VSMT phường, xã được thành lập theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 15/8/2001 của UBND thành phố Thái Nguyên, thực hiện nhiệm vụ thu gom rác, vận chuyển đến địa điểm tập kết, thực hiện công tác VSMT trên địa bàn các phường, xã đảm bảo mỹ quan đô thị và VSMT. Đội VSMT hoạt động theo hình thức tự quản do UBND phường, xã thành lập, chịu sự quản lý của UBND phường, xã và hướng dẫn chuyên môn của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên. Dựa trên dân số và số lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn, UBND phường, xã ký hợp đồng với người lao động đi thu gom rác thải theo nhu cầu sử dụng lao động. Các phường, xã căn cứ tổng số phí VSMT thu được, cân đối chi trả lương, trang bị, sửa chữa dụng cụ, thiết bị, xe đẩy rác và trang bị bảo hộ lao động cho đội VSMT để thực hiện nhiệm vụ.

Về quân số, hiện tại tổng số người lao động đi thu gom rác thải thuộc 22 đội VSMT là 276 người. Khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom trung bình được khoảng 130 tấn/ngày, tương đương 47.450 tấn/năm, chiếm khoảng 95% tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố. Với hình thức thu gom chung rác thải vô cơ và hữu cơ. Rác thải sinh hoạt được người lao động của đội VSMT thu gom từ các hộ gia đình và trên địa bàn vận chuyển đến địa điểm tập kết rác của phường, xã để Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên vận chuyển vào bãi rác của thành phố xử lý. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 41 điểm tập kết rác thải, cơ bản đáp ứng nhu cầu thu gom rác tại các phường, xã. Hoạt động của đội VSMT phường, xã từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc đổ rác đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường.

       Tuy đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, các đội VSMT phường, xã vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, cụ thể: Các phường, xã sử dụng lực lượng lao động chưa đảm bảo theo Luật Lao động: Điều kiện sức khỏe của người lao động thuộc đội VSMT chưa đảm bảo. Tiền công cho người lao động thấp chưa đảm bảo cuộc sống. Chế độ bảo hiểm của người lao động còn thiếu. Điều kiện lao động của người lao động ở đội VSMT chưa được đảm bảo: Bảo hộ lao động chưa đầy đủ; xe đẩy rác còn thiếu, nhiều xe bị hư hỏng. Việc quản lý đội VSMT thực hiện chưa sát sao, một số người lao động đi thu gom rác sớm hơn thời gian quy định dẫn đến hiện tượng người dân xả rác thải sau thời điểm đội VSMT đi thu gom gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Tại các phường, xã việc thu phí VSMT chưa phù hợp theo Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố, thị xã Sông Công và thị trấn các huyện. Việc thu phí VSMT chưa được thực hiện triệt để, vẫn còn một số phường, xã không thực hiện việc trích 10% tổng thu phí VSMT nộp ngân sách Nhà nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã cần nghiêm túc đánh gía hiệu quả của các đội VSMT, lựa chọn phương án thu gom rác thải trình UBND thành phố xem xét, giải quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đưa các tiêu chí nộp phí vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định để bình xét gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa; quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên phối hợp với UBND các phường, xã khảo sát, bố trí các điểm tập kết rác thải phù hợp, đảm bảo cho việc tập kết, vận chuyển rác thải đạt hiệu quả; chủ động xây dựng phương án, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tiếp nhận việc thu gom rác thải trên địa bàn; Phối hợp với UBND các phường, xã thống nhất phương án thu phí VSMT trên địa bàn triệt để, theo Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên.


Tuấn Anh

Thainguyencity.gov.vn

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan