Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

5/17/2018 2:08:07 PM 1337

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 15/5/2018, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên.

  Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến ngày càng được chú trọng. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị đã gắn với việc thực hiện các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, sự phấn khởi, niềm tin tưởng trong toàn xã hội; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh: Nhờ có nhiều cách làm hay và thiết thực nên việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên sẽ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và toàn xã hội, góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, là tiền đề quan trọng, có tính quyết định cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Xác định các giải pháp, cách làm thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan đơn vị và nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; bổ sung, điều chỉnh những nội dung về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lựa chọn những việc, những nội dung mang tính đột phá trong học tập và làm theo Bác để tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2018 và giai đoạn 2015- 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, nhất là tuyên truyền, giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cho thế hệ trẻ bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu xây dựng cam kết thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng kế hoạch, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hằng năm của mỗi tập thể, cá nhân. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng hiệu quả trong toàn xã hội về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Thành ủy Thái Nguyên đã khen thưởng 19 tập thể và 117 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan