Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2018

3/27/2018 5:00:56 PM 544

 Nội dung kế hoạch: Chi tiết xem tại đây./.