Công bố thông tin về nội dung Khung chính sách tái định cư và Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA, RAP) của dự án "Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên"

11/28/2017 4:31:07 PM 2717

Công bố thông tin về nội dung Khung chính sách tái định cư và Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA, RAP) của dự án "Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên" Xem chi tiết tại đây./.  

(Tài liệu kèm theo)

Tin Nổi bật

Tin Liên quan