Công bố quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015)

15:56:57 Ngày 21/05/2015

Ngày 30/6/2014, UBND thành phố ban hành Thông báo số 432/TB-UBND về việc công bố quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015). Nội dung cụ thể ...

6250