Thành phố Thái Nguyên triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

16:33:19 Ngày 27/04/2015

Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do UBND tỉnh phát động, ngày 19/11/2014, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Kế hoạch ...

1477